Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

Política de privacitat

INFORMACIÓ A L’USUARI

ECHEGARAY ABOGADOS Y ECONOMISTAS , S.L., l’informa que, segons el que disposa el Reglament General (UE) 2016/679, de protecció de dades, (RGPD) i en la L.O.3/2018, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les seves dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.

En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollim les seves dades personals i per què les recollim, què fem amb elles, amb qui les compartim, com les protegim i les seves opcions pel que fa al tractament de les seves dades personals.

Aquesta Política s’aplica al tractament de les seves dades personals recollides per l’empresa per a la prestació dels seus serveis. Si emplena qualsevol dels nostres formularis ha d’acceptar prèviament les condicions d’aquesta Política i guardarem registre d’aquesta acceptació.

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES

El responsable del tractament de les dades recollides en esta pàgina web és:

 • Nom: ECHEGARAY ASOCIADOS
 • Denominació social: ECHEGARAY ABOGADOS Y ECONOMISTAS , S.L.
 • CIF: B07753536
 • Domicili: C/ Santo Domingo, 16, 07001 Palma de Mallorca
 • Telèfon: 971713600
 • e-mail: iuris@echegarayasociados.com

2. FINALITAT, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ

Recollim i tractem les seves dades personals a través dels formularis que es troben a la nostra pàgina web:

Contacta amb nosaltres

 • Finalitat: Contestar a les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes
 • Legitimació: El tractament es basa en el consentiment inequívoc després de l’emplenament, acceptació i enviament del formulari.
 • Conservació: Les seves dades es conservaran a les nostres bases de dades durant un termini màxim de 6 mesos, en el cas de que no hi hagi hagut activitat prèvia de contacte.

3. TIPUS DE DADES RECOLLIDES

Els tipus de dades que es demanen són:

 • Dades de caràcter identificatiu i de contacte.

També recollim de forma automàtica dades sobre la seva visita a nostre lloc web, segons se descriu en la política de cookies.

ECHEGARAY ABOGADOS Y ECONOMISTAS , S.L. no recopila dades considerades especialment sensibles com poden ser: raça o origen ètnic, opinions polítiques o creences religioses o filosòfiques, participació en sindicats, salut, activitat sexual o orientació sexual, dades biomètriques o genètiques.

Es responsabilitat de cada usuari proporcionar dades que siguin veritables, exactes, completes i actualitzades i només ells seran responsables de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

L’usuari garanteix que les dades aportades son veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de aquesta obligació. En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a ECHEGARAY ABOGADOS Y ECONOMISTAS , S.L. de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant, ECHEGARAY ABOGADOS Y ECONOMISTAS , S.L., podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

4. DESTINATARIS DE LES DADES

Totes del dades personals facilitades por l’usuari podran ser comunicades a:

 • Administracions Públiques, en els casos previstos en la llei, sobre la base del compliment d’una obligació legal.
 • Jutjats i Tribunals, en els casos previstos en la llei, sobre la base del compliment d’una obligació legal.
 • Bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis oferts.

A més, ECHEGARAY ABOGADOS Y ECONOMISTAS , S.L. contarà amb la col·laboració de tercers, proveïdors de serveis, que poden tenir accés a les seves dades personals, les quals tractaran, en nom i per compte de ECHEGARAY ABOGADOS Y ECONOMISTAS , S.L., dades de l’usuari, per a la prestació dels serveis contractats.

Per a això ECHEGARAY ABOGADOS Y ECONOMISTAS , S.L. segueix uns rigorosos procediments de selecció de proveïdors per tal de donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades, inclosa la subscripció del corresponent contracte de tractament de dades de conformitat amb l’art. 28 del RGPD.

Concretament, ECHEGARAY ABOGADOS Y ECONOMISTAS , S.L. comptarà amb la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que exerceixen la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitatiu, en els sectors d’activitat: assessorament jurídic i serveis tecnològics i informàtics.

5. RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari garanteix que és major de catorze (14) anys i que les dades que facilita a ECHEGARAY ABOGADOS Y ECONOMISTAS , S.L. son veritables, exactes, complets i actualitzats. A aquests efectes, l’usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal manera que respongui a la seva situació real.

De la mateixa manera, garanteix que ha informat els terceres dels quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a ECHEGARAY ABOGADOS Y ECONOMISTAS , S.L. per a les finalitats assenyalades.

En tot cas, l’Usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través de la web, i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a ECHEGARAY ABOGADOS Y ECONOMISTAS , S.L. o a tercers.

6. EXERCICI DE DRETS

Com a titular de les dades, l’usuari pot enviar un escrit a ECHEGARAY ABOGADOS Y ECONOMISTAS , S.L., a la direcció indicada a l’encapçalat de la present Política de Privacitat, o bé per mitjà d’un correu electrònic a la direcció: iuris@echegarayasociados.com, en qualsevol moment i de manera gratuïta, para exercir els següents drets:

a) Dret d’Accés: Tindrà dret a que ECHEGARAY ABOGADOS Y ECONOMISTAS , S.L. l’informi sobre si està tractant o no les seves dades personals i, en aquest cas, poder accedir a aquestes dades i rebre informació sobre les finalitats per a les quals son tractades, les categories de dades afectades per el tractament, els destinataris als quals es van comunicar les seves dades personals i el termini previst de conservació de les dades, entre altra informació.

b) Dret de Supressió i Oposició: Tindrà dret a sol·licitar la supressió de dades personals sempre que se compleixin els requisits legals o a oposar-se al tractament en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, en cas que el tractament estigui basat en el nostre interès legítim.

c) Dret de Rectificació: Tindrà dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes que li concerneixen quan, entre altres motius, aquests ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

d) Limitació del tractament al tractament i revocació del consentiment: En determinades circumstàncies (per exemple, en cas de que el sol·licitant impugni l’exactitud de les seves dades, mentre es verifica l’exactitud dels mateixos), podrà sol·licitar que se limiti el tractament de les seves dades personals, sent aquestes únicament tractades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També tindrà dret a revocar el consentiment prestat en qualsevol moment.

e) Portabilitat de les seves dades: Tindrà dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a ECHEGARAY ABOGADOS Y ECONOMISTAS , S.L. en un format estructurat, comú i de lectura mecànica, i a poder transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que el responsable al qual se’ls hagués facilitat li ho impedeixi, en els supòsits legalment previstos a aquests efectes.

f) Decisions individuals automatitzades: Així mateix, a més dels drets esmentats, en cas que s’adoptin decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, tindrà dret a obtenir intervenció humana per part de ECHEGARAY ABOGADOS Y ECONOMISTAS , S.L. i a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió.

g) Altres: No es realitzen transferències Internacionals, però en el cas de transferir-se dades personals a un tercer país o a una organització internacional, tindrà dret a ser informat sobre com es pot accedir o obtenir còpia de les garanties adequades relatives a la transferència.

Finalment, l’informem que podrà interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es), quan l’interessat consideri que ECHEGARAY ABOGADOS Y ECONOMISTAS , S.L. ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

El termini per fer efectiu el seu dret, com a interessat, serà d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, el qual pot ser prorrogat per dos mesos més en supòsits de complexitat o nombre de sol·licituds rebudes.

7. MESURES DE SEGURITAT

ECHEGARAY ABOGADOS Y ECONOMISTAS , S.L. tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial y guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de lles dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposats.

8. ACEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant el contingut de la present Política de Privacitat.

9. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

Les dades sol·licitades en els formularis son, amb caràcter general, obligatoris (llevat que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats per les que estan sent recaptades.

Per tant, si no facilita els mateixos o no els facilita correctament no podran atendre’s les seves sol·licituds, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement certs continguts de la nostra web.

10. ACTUALIZACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Ens esforcem per millorar contínuament els nostres serveis, processos i la protecció dels drets dels interessats, per això ens reservem el dret a revisar aquesta política de privacitat en el moment que ho consideri oportú, cas en el qual es comunicarà als usuaris. Preguem que ho comprovi de forma regular per llegir la versió més recent de la Política de Privacitat.

Darrera actualització 25/01/2023